.

Regulamin i Warunki Uczestnictwa

I. Rezerwacja

1. Dokonaj wstępnej rezerwacji w formularzu na naszej stronie internetowej.

2. Po otrzymaniu rezerwacji skontaktujemy się z Tobą w celu jej potwierdzenia. Następnie przygotujemy umowę uczestnictwa i prześlemy ją do Ciebie pocztą (można również wszystkie formalności załatwić na miejscu w naszym biurze).

3. Wpłacasz zaliczkę w wysokości 1000 zł. (Jeśli grupa nie zostanie potwierdzona otrzymasz 100% zwrotu zaliczki).

4. Po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych potwierdzamy wyjazd.  W tym momencie kontaktujemy się z każdym uczestnikiem z informacją, że grupa jest potwierdzona i wyjazd na pewno się odbędzie. Wyznaczamy też termin wpłaty drugiej raty, która związana jest z rezerwacją przez nas biletów lotniczych.

II. Formy Płatności

1. Możesz wybrać następujące formy płatności:

a. Płatność przelewem.

b. Płatność online. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
·        Visa
·        Visa Electron
·        MasterCard
·        MasterCard Electronic
·        Maestro
ePrzelewy:
·        Płacę z inteligo (inteligo)
·        mTransfer (mBank)
·        Płacę z Orange (mBank)
·        Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
·        Przelew z BPH (Bank BPH)
·        Płacę z iPKO (PKO BP)
·        Pekao24Przelew (Bank Pekao)
·        Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
·        Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
·        PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
·        Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
·        Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
·        T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
·        Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
·        Płać z ING  (ING Bank Śląski)
·        Credit Agricole Bank Polska S.A.
·        Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
·        db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
·        iKO (PKO BP)
·        Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
·        Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
·        Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
.        e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
.        BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)

W przypadku płatności kartą zwrot pieniędzy następuje bezpośrednio na rachunek karty.

c. Płatność gotówką w biurze Kiribati Club na ul. Grochowskiej 59 w Poznaniu (po wcześniejszym uzgodnieniu).

III. Warunki Uczestnictwa

1. Zawarcie umowy.

1.1. Organizatorem imprez turystycznych oferowanych pod marką Kiribati Club jest firma Akces Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grochowska 59, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000186805, oznaczona NIP 7781366135, Regon 639668447, zwana dalej „Organizatorem”, która oświadcza, że:
a) wpisana jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Wielkopolskiego pod numerem 0128k.
b) jest członkiem Polskiej Izby Turystyki,
c) posiada Gwarancję Ubezpieczeniową wystawioną przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wypadek konieczności zapewnienia powrotu Uczestników do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestników na imprezy turystyczne w razie niewykonania zobowiązań umownych.
1.2. Umowę z Organizatorem może zawrzeć osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Zgłaszającym”.
1.3. Zgłaszający może zawrzeć Umowę na rzecz osób trzecich - „Uczestników”. W takim przypadku Zgłaszający zobowiązany jest do poinformowania Uczestników o szczegółach oferty stanowiącej podstawę zawarcia Umowy oraz niniejszych warunkach uczestnictwa. Zgłaszający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby zgłoszone przez niego do udziału w imprezie. Obowiązki i prawa Uczestnika określone w niniejszych warunkach odnoszą się także do Zgłaszającego (niezależnie od innych praw i obowiązków przysługujących wyłącznie Zgłaszającemu).
1.4. Zawarcie Umowy między Organizatorem a Zgłaszającym następuje z chwilą wymiany oświadczeń woli o zawarciu Umowy.
1.5. Przy zawieraniu Umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich dostarczenia Organizatorowi. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczny z rezygnację Uczestnika z imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

2. Cena imprezy turystycznej.
2.1. Cena imprezy turystycznej, informacje co cena zawiera, oraz warunki płatności określone są w Umowie. Zgłaszający zobowiązuje się dokonać wpłat w ustalonych w Umowie terminach i wysokościach.
2.2. Cena ustalona w Umowie może być podwyższona nie później niż 24 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną, o czym Zgłaszający zostanie niezwłocznie powiadomiony na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail). Podwyższenie ceny może być uzasadnione jedną z poniższych przyczyn:
a) wzrost kosztów transportu;
b) wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
c) wzrost kursów walut.
Organizator zobowiązany jest do udokumentowania jednej z powyższych okoliczności. Decyzję o przyjęciu zmiany bądź odstąpieniu od Umowy Zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Organizatorowi na piśmie oraz pocztą elektroniczną (e-mail). W przypadku odstąpienia od Umowy, Zgłaszający otrzymuje zwrot wszystkich wniesionych opłat.

3. Zmiana warunków Umowy przez Organizatora, odwołanie imprezy.
3.1. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki Umowy, niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika na piśmie oraz pocztą elektroniczną (e-mail). W takiej sytuacji decyzję o przyjęciu zmiany bądź odstąpieniu od Umowy Zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Organizatorowi na piśmie oraz pocztą elektroniczną (e-mail). W przypadku odstąpienia od Umowy, Zgłaszający otrzymuje zwrot wszystkich wniesionych opłat.
3.2. W wypadkach określonych w pkt. III.3.1. Uczestnik może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy chyba, że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:
a) zgłoszenia się mniejszej liczby Uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie, a Organizator powiadomił o tym Uczestnika na piśmie w uzgodnionym terminie
b) siły wyższej.
3.3. Jako przykłady okoliczności niezależnych od Organizatora, które mogą skutkować odwołaniem imprezy turystycznej lub niewykonaniem Umowy przez Organizatora, wskazuje się działanie siły wyższej, w szczególności wojnę, akty terroru, rozruchy i niepokoje społeczne, destabilizacje polityczne, kataklizmy przyrodnicze, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, zarządzenia i decyzje władz, strajki, w tym strajki mające wpływ na transport, warunki pogodowe, przyczyny techniczne powodujące zakłócenia w operacjach lotniczych.

4. Zmiana Umowy przez Zgłaszającego, rezygnacja z uczestnictwa w imprezie turystycznej.
4.1. Organizator zaleca zawarcie przez Zgłaszającego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie.
4.2. Informacja o wszelkich zmianach w Umowie lub rezygnacji z imprezy turystycznej, niezależnie od przyczyny powinno nastąpić na piśmie oraz w formie e-maila. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia Zgłaszającego.
4.3. W sytuacji, gdy Uczestnik zrezygnuje z wyjazdu, nie rozpocznie podróży lub zrezygnuje z kontynuowania wyprawy, Zgłaszający zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego zobowiązany będzie do zwrotu Organizatorowi kosztów zmiany lub rezygnacji wynikających z realnie poniesionych wydatków związanych z założoną rezerwacją i dokonaną później zmianą lub rezygnacją.
4.4. Za rezygnację przez Uczestnika z udziału w imprezie uważa się także:
a) Odmowę wydania paszportu (a także niewystarczającą ilość miejsca w paszporcie, bliski upływ jego terminu ważności itp.) lub wizy, brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (paszport, wiza,
zaświadczenie o szczepieniu itp.);
b) Niedotrzymanie przez Zgłaszającego określonych w Umowie terminów wpłat, niedostarczenie dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy;
c) Nieprzybycie lub spóźnione przybycie na miejsce zbiórki, bez względu na przyczynę;
d) Niezgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń wykonywanych przez Organizatora lub jego przedstawiciela.
e) Uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne.
4.5. Do kosztów rezygnacji Organizator doliczy, tytułem poniesionych przez siebie kosztów obsługi, opłatę w wysokości 150 PLN od Umowy, której dotyczy rezygnacja.

5. Odpowiedzialność.

5.1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych. W przypadku, gdy Umowa nie zawiera odmiennych postanowień, oferta na podstawie której zawarto Umowę stanowi element Umowy.

5.2. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jest ograniczona do ceny imprezy turystycznej względem każdego Uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
5.3. Organizator (z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa) nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, jeśli spowodowane jest to wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub Zgłaszającego;
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
c) siłą wyższą.
5.4. Każdy Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do:
a) posiadania ważnego  paszportu oraz aktualnej wizy, jeśli jej posiadanie jest wymagane przez przepisy w kraju docelowym oraz w krajach tranzytowych. Informacji o obowiązku wizowym udziela Zgłaszającemu Organizator przed zawarciem Umowy. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi wizy lub pomocy w jej uzyskaniu.  Obcokrajowcy są zobowiązani do zasięgnięcia informacji na temat obowiązku wizowego oraz uzyskania wizy w ambasadzie lub konsulacie swojego kraju.
b) natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi zmian danych zgłoszonych na Umowie,
c) posiadania zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień. Informacje o wymaganych szczepieniach przekazuje Organizator przed zawarciem Umowy.
 5.5.* Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota oraz przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce i na terenie krajów pobytu odwiedzanych podczas imprezy turystycznej.
 5.6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, pożarowych w środkach transportu i miejscach zakwaterowania.

 5.7.* Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad współżycia społecznego właściwych dla odwiedzanych podczas imprezy turystycznej miejsc. Zarówno w trakcie podróży, jak i w miejscu pobytu, Uczestnik zobowiązany jest nie nadużywać alkoholu, nie używać jakichkolwiek substancji zabronionych lub odurzających.
 5.8.* W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku, zasad lub przepisów bezpieczeństwa, Organizator może rozwiązać z Uczestnikiem Umowę w trybie natychmiastowym.
 5.9.* W przypadku powzięcia przez Uczestnika zamiaru odłączenia się od grupy, zobowiązany jest on podpisać oświadczenie o opuszczeniu grupy na własne ryzyko i koszt.
* dotyczy wyjazdów grupowych z pilotem.

 6. Ubezpieczenie.

6.1 Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY AKCES SP. Z O.O. umowy generalnej ubezpieczenia nr 205141 z dnia 01.09.2015 każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz może zostać objęty ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują:

 

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNIE PODRÓŻE

zakres terytorialny, wariant, rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, ryzyka i sumy ubezpieczenia

wybrany zakres ubezpieczenia

ŚWIAT, SUPER - KL 30000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN

w cenie wyprawy

ŚWIAT, SUPER - KL 100000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN

 

ŚWIAT, SUPER, HR  - KL 30000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN

 

ŚWIAT, SUPER, HR  - KL 100000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN

 

ŚWIAT, SUPER, SM  - KL 30000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN

 

ŚWIAT, SUPER, SM  - KL 100000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN

 

ŚWIAT, SUPER, CP  - KL 30000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN

 

ŚWIAT, SUPER, CP  - KL 100000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN

 

ŚWIAT, SUPER, HR, CP  - KL 30000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN

 

ŚWIAT, SUPER, SM, CP  - KL 30000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN

 

ŚWIAT, SUPER - KL 50000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN, OC 50000 EUR

 

ŚWIAT, SUPER, CP - KL 50000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN, OC 50000 EUR

 

 

 

Ubezpieczenie KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

wariant, wersja rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej,

wybrany zakres ubezpieczenia

SUPER 100%

 

SUPER 100% + CP

 

 

Zgłaszający deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymał następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia

ubezpieczeniowego.


Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.


BIURO PODRÓŻY na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 205141 z dnia 01.09.2015 zawiera ubezpieczenia na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach krajowych. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

 6.2. Wszyscy Uczestnicy imprezy turystycznej realizowanej za granicą są ubezpieczeni zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże (wariant super) w zakresie: kosztów leczenia (łącznie z assistance i kosztami ratownictwa), następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego.
 6.3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże są dostępne dla Uczestnika przed podpisaniem Umowy.
 6.4. Organizator rekomenduje dodatkowo:
a) zawarcie ubezpieczenia OC Uczestnika oraz ubezpieczenie ryzyka turystyki kwalifikowanej, obejmujące szczególne zagrożenia życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach;
b) w przypadku osób cierpiących na choroby przewlekłe rozszerzenie ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych;
c) ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. W przypadku braku tego ubezpieczenia Zgłaszający Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową skutków swojej rezygnacji lub rezygnacji zgłoszonego przezeń do udziału w imprezie turystycznej Uczestnika.
 6.5. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika u ubezpieczyciela. W razie potrzeby Organizator udzieli Uczestnikowi pomocy w realizacji świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia.

7. Reklamacje.
7.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora Uczestnik może złożyć reklamację.
7.2. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie Umowy, powinien zawiadomić o tym niezwłocznie wykonawcę usługi oraz Organizatora.
7.3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
7.4. Organizator udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
7.5. Organizator nie jest związany uznaniem roszczenia przez pilota wyprawy.

8. Zapisy końcowe.
8.1. Jeżeli Umowa w sposób odmienny od niniejszych Warunków uczestnictwa reguluje poszczególne kwestie, stosuje się postanowienia Umowy.


Niniejsze warunki uczestnictwa zgodne są z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 223 poz. 2268 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)
Nieważność pojedynczych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa – umowy nie narusza ważności całej umowy.
W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa-umową , zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

wyprawa

ostatnie wolne miejsca

pokaż wyprawy
masz pytania?

zadzwoń do nas!

wyprawa

Sklep Kiribati Club

Zobacz

Wyprawa - Dlaczego z nami?

Partnerzy:

Płatności:

Platności