OSTATNIE MIEJSCA na wakacyjny wyjazd do Sri Lanki! Zarezerwuj miejsce i zobacz słonie na Cejlonie »

Regulamin i Warunki Uczestnictwa

I. Rezerwacja

1. Dokonaj wstępnej rezerwacji w formularzu na naszej stronie internetowej.

2. Po otrzymaniu rezerwacji skontaktujemy się z Tobą w celu jej potwierdzenia. Następnie przygotujemy umowę uczestnictwa i prześlemy ją do Ciebie pocztą (można również wszystkie formalności załatwić na miejscu w naszym biurze).

3. Wpłacasz zaliczkę w wysokości 1000 zł. (Jeśli grupa nie zostanie potwierdzona otrzymasz 100% zwrotu zaliczki).

4. Po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych potwierdzamy wyjazd.  W tym momencie kontaktujemy się z każdym uczestnikiem z informacją, że grupa jest potwierdzona i wyjazd na pewno się odbędzie. Wyznaczamy też termin wpłaty drugiej raty, która związana jest z rezerwacją przez nas biletów lotniczych.

II. Formy Płatności

1. Możesz wybrać następujące formy płatności:

a. Płatność przelewem.

b. Płatność online. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
·        Visa
·        Visa Electron
·        MasterCard
·        MasterCard Electronic
·        Maestro
ePrzelewy:
·        Płacę z inteligo (inteligo)
·        mTransfer (mBank)
·        Płacę z Orange (mBank)
·        Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
·        Przelew z BPH (Bank BPH)
·        Płacę z iPKO (PKO BP)
·        Pekao24Przelew (Bank Pekao)
·        Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
·        Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
·        PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
·        Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
·        Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
·        T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
·        Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
·        Płać z ING  (ING Bank Śląski)
·        Credit Agricole Bank Polska S.A.
·        Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
·        db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
·        iKO (PKO BP)
·        Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
·        Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
·        Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
.        e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
.        BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)

W przypadku płatności kartą zwrot pieniędzy następuje bezpośrednio na rachunek karty.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KIRIBATICLUB SP. Z O.O. SP.K.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KIRIBATI CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

1. ORGANIZATOR TURYSTYKI, DANE KONTAKTOWE, DEFINICJE

1.1. Organizatorem imprez turystycznych oferowanych pod marką Kiribati Club jest Kiribati Club sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grochowska 59, 60-339 Poznań, kontakt tel. (+48) 61 867 90 00, e-mail info@kiribaticlub.pl, www.kiribaticlub.pl, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000762492, oznaczona NIP 7781366135, REGON 639668447, zwana dalej „Organizatorem”, która oświadcza, że:

a) wpisana jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Wielkopolskiego pod numerem 0128k;

b) jest członkiem Polskiej Izby Turystyki;

c) posiada Gwarancję Ubezpieczeniową wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wypadek konieczności zapewnienia powrotu Podróżnych do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez Podróżnych na imprezy turystyczne w razie niewykonania zobowiązań umownych;

1.2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące definicje:

a) Podróżny – każdy, kto chce zawrzeć umowę o udział w imprezie turystycznej lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie takiej umowy.

b) Umowa – zawierana przez Podróżnego z Organizatorem umowa o udział w imprezie turystycznej.

c) Trwały nośnik – sposób udokumentowania dokonania danej czynności, rozumiany jako materiał lub narzędzie umożliwiające Podróżnemu lub Organizatorowi przechowywanie kierowanej do niego informacji i dostęp do niej w przyszłości w formie niezmienionej, np. za pośrednictwem e-maila lub na piśmie.

d) Niezgodność – niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej.

2. RODZAJE IMPREZ TURYSTYCZNYCH

2.1. Organizator oferuje następujące rodzaje imprez turystycznych:

a) Wyprawy grupowe z pilotem;

b) Wyprawy indywidualne bez opieki pilota;

2.2. Postanowienia niniejszych Warunków uczestnictwa dotyczą wszystkich rodzajów oferowanych przez Organizatora imprez turystycznych, z tym zastrzeżeniem, że wypraw indywidualnych dotyczą w zakresie, w jakim znajdują do nich zastosowanie.

3. ZAWARCIE UMOWY

3.1. Dokonana przez Podróżnego rezerwacja możliwości udziału w imprezie turystycznej traktowana jest jako propozycja zawarcia Umowy. Takiej rezerwacji można dokonać na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Organizatora kiribaticlub.pl, a w przypadku wypraw indywidualnych także za pośrednictwem e-maila, w którym Podróżny wyraził chęć udziału w opracowanej na jego zamówienie wyprawie. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora, przygotowanych indywidualnych wycenach oraz w jego materiałach promocyjnych stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3.2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez Podróżnego i przedstawiciela Organizatora. Za osoby niepełnoletnie Umowę podpisują ich przedstawiciele ustawowi.

3.3. Podróżny zawierający z Organizatorem Umowę (osoba podpisująca Umowę) czyni to także w imieniu wszystkich Podróżnych wskazanych w Umowie. Podróżny zawierający Umowę jest odpowiedzialny za zapłatę pełnej ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w Umowie. Podróżny podpisujący Umowę jest również odpowiedzialny za informowanie pozostałych Podróżnych wskazanych w Umowie o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej, w tym o szczegółach Umowy, szczegółach ubezpieczenia i zasadach przetwarzania danych osobowych.

3.4. Przed zawarciem Umowy Organizator określi rodzaj dokumentów podróży niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi. Brak takich dokumentów lub nieterminowe ich złożenie uniemożliwia udział Podróżnego w imprezie turystycznej i będzie traktowane jako jego rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej.

3.5. O wszystkich zmianach danych podanych Organizatorowi w związku z Umową Podróżny zawierający umowę powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.

3.6. Podróżny może powoływać się na swoje dodatkowe wymagania specjalne, jeżeli powiadomił o nich Organizatora na Trwałym nośniku przed zawarciem Umowy, Organizator wyraził na nie zgodę i wymagania te zostały objęte Umową.

4. ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ – DOTYCZY WYPRAW GRUPOWYCH

4.1. Podróżny zostanie powiadomiony o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej i rozwiązaniu Umowy przez Organizatora z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie co najmniej:

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni;

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni;

c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni;

4.2. W przypadku odwołania imprezy turystycznej i rozwiązania Umowy przez Organizatora z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zwraca Podróżnemu wszystkie wniesione wpłaty. Podróżny nie jest uprawniony w takiej sytuacji do dochodzenia dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

5. CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ, ZMIANA CENY

5.1. Cena imprezy turystycznej, informacje, co cena zawiera oraz warunki płatności określone są w Umowie. Podróżny zawierający umowę zobowiązuje się dokonać wpłat w ustalonych w Umowie terminach i wysokościach.

5.2. W przypadku wykupienia przez Podróżnego tylko jednego miejsca na imprezę turystyczną, Podróżny powinien liczyć się z koniecznością zakwaterowania go z inną osobą lub osobami tej samej płci albo koniecznością dopłaty do pokoju jednoosobowego. Wysokość dopłaty jest wskazana w Umowie lub indywidualnie w przypadku imprez przygotowanych na zamówienie.

6. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

6.1. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie nieznacznej zmiany warunków Umowy, jeżeli poinformuje o tym Podróżnego na Trwałym nośniku.

6.2. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Organizator:

a) Jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych objętych Umową lub

b) Nie może spełnić specjalnych wymagań, o których Podróżny powiadomił Organizatora, na które strony Umowy wyraziły zgodę i które zostały objęte Umową, lub

c) Proponuje podwyższenie ceny

- Organizator niezwłocznie powiadamia o tym Podróżnego na Trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować Podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. W powiadomieniu Organizator poinformuje Podróżnego o przedmiotowych zmianach warunków Umowy i ich ewentualnym wpływie na cenę imprezy turystycznej oraz dalszym trybie postępowania. Po otrzymaniu powiadomienia o zmianie warunków Umowy Podróżny w terminie 5 dni informuje Organizatora, że:

  1. Przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  2. Odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
  3. Odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.

Brak odpowiedzi Podróżnego w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy.

Jeżeli wskazane w powiadomieniu zmiany Umowy lub zaproponowana przez Organizatora zastępcza impreza turystyczna prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Podróżny jest uprawniony od odpowiedniego obniżenia ceny.

6.3. Jeżeli Podróżny wyraża życzenie dokonania zmian w zawartej Umowie, zgłasza taką potrzebę Organizatorowi na Trwałym nośniku. Organizator sprawdza, czy dokonanie zmiany jest możliwe, a w razie powstania dodatkowych kosztów, szacuje je oraz przekazuje te informacje Podróżnemu na Trwałym nośniku. Jednocześnie Organizator informuje Podróżnego o możliwości i trybie zawarcia stosownego aneksu do Umowy. Wprowadzenie takich zmian do Umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. Za wprowadzenie zmian w Umowie na życzenie Podróżnego Organizator ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną, stanowiącą równowartość kosztów obsługi poniesionych przez Organizatora, w wysokości 300 PLN od każdej zmiany.

7. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ, ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

7.1. Organizator zaleca zawarcie przez Podróżnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

7.2. Podróżny może zrezygnować z imprezy turystycznej (odstąpić od Umowy) w każdym czasie przed jej rozpoczęciem za zapłatą na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie. Wysokość opłaty za odstąpienie odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania usług turystycznych objętych daną Umową. Na żądanie Podróżnego Organizator uzasadni wysokość opłat za odstąpienie od Umowy. Opłata za odstąpienie jest należna Organizatorowi bez względu na termin zawarcia Umowy i podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego. Do opłaty za odstąpienie Organizator ma prawo doliczyć z tytułu poniesionych kosztów obsługi, opłatę manipulacyjną w wysokości 300 PLN od każdej osoby na Umowie, której dotyczy rezygnacja. Opłata manipulacyjna podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego.

7.3. Obowiązek zapłaty na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie powstaje także w sytuacji, gdy Podróżny nie bierze udziału w imprezie turystycznej (w tym nie rozpocznie podróży lub zrezygnuje z kontynuowania podróży) z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności gdy:

a) Odmówiono Podróżnemu wydania paszportu (a także gdy w paszporcie jest niewystarczająca ilość miejsca lub ma on zbyt krótki termin ważności), wizy albo brak jest dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (paszport, wiza, ewentualnie zaświadczenie o szczepieniu itp.);

b) Podróżny nie przedłożył wymaganych dokumentów, o których poinformował go Organizator;

c) Podróżny podał błędne dane osobowe uniemożliwiające realizację usług turystycznych objętych Umową;

d) Podróżny nie przybył na miejsce zbiórki lub spóźnił się na zbiórkę;

e) Podróżny nie zgłosił się w miejscu realizacji świadczeń prowadzonych przez pilota lub innego przedstawiciela Organizatora wskazanego w programie lub voucherze;

f) Podróżny rezygnuje z powodu choroby lub innych przypadków losowych;

g) Służby graniczne uniemożliwią Podróżnemu przekroczenie granicy;

7.4. Zgłoszenie przez Podróżnego rezygnacji z imprezy turystycznej przed jej rozpoczęciem, niezależnie od przyczyny, powinno nastąpić na piśmie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji.

7.5. Organizator może odwołać imprezę turystyczną i rozwiązać Umowę w sytuacji, gdy nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (np. mających charakter siły wyższej). Organizator powiadamia Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator może jednocześnie zaproponować Podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną o podobnym programie i cenie lub tańszą bądź droższą imprezę za zwrotem lub dopłatą różnicy w cenie.

Po otrzymaniu powiadomienia o odwołaniu imprezy turystycznej i rozwiązaniu Umowy Podróżny w terminie 5 dni informuje Organizatora, że:

a) Przyjmuje proponowaną zastępczą imprezę turystyczną albo

b) Żąda zwrotu wszystkich wniesionych wpłat. Podróżny nie jest uprawniony w takiej sytuacji do dochodzenia dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Brak odpowiedzi Podróżnego w wyznaczonym terminie oznacza żądanie zwrotu wszystkich wniesionych wpłat.

8. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ, WARUNKI UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

8.1. Podróżny może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki.

8.2. Za osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej rozumie się osobę, której udział w danej imprezie turystycznej jest możliwy, w szczególności:

a) Istnieje możliwość zapewnienia dla tej osoby transportu (np. zakup biletu lotniczego) na daną imprezę turystyczną – w przypadku, gdy transport jest objęty Umową;

b) Osoba ta przedłoży Organizatorowi w oznaczonym terminie dokumenty niezbędne do uczestnictwa w imprezie turystycznej (np. paszport, wizę o odpowiedniej dacie ważności); Informacji na temat obowiązku wizowego udziela Organizator przed zawarciem Umowy. Osoba ta spełnia wymogi sanitarne obowiązujące w kraju/krajach docelowych i jest w stanie przedłożyć potwierdzające to dokumenty w oznaczonym przez Organizatora terminie;

c) Stan zdrowia tej osoby pozwala na jej udział w imprezie turystycznej i realizację programu imprezy bez uszczerbku dla zdrowia tej osoby i pozostałych Podróżnych;

8.3. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na Trwałym nośniku w rozsądnym terminie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

8.4. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, Organizator wykaże je Podróżnemu i może żądać ich zapłaty.

8.5. Za nieuiszczoną cenę imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Podróżnego uczestniczącego w imprezie turystycznej Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

9. WYKORZYSTANIE ŚWIADCZEŃ

9.1. Jeżeli w czasie trwania imprezy turystycznej nie zostanie wykonana przewidziana w Umowie usługa stanowiąca istotną część tej imprezy, Organizator bez obciążania Podróżnego dodatkowymi kosztami wykona w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze.

9.2. W przypadku późniejszego przybycia Podróżnego na miejsce pobytu Organizator nie gwarantuje odpowiedniego przedłużenia pobytu na imprezie turystycznej.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

10.1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową.

10.2. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za Niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:

a) Winę za Niezgodność ponosi Podróżny;

b) Winę za Niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, a Niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

c) Niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami;

10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora przedłużenie się podróży do miejsca docelowego i podróży powrotnej (np. opóźnienia na przejściach granicznych, złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie itp.).

10.4. Organizator nie odpowiada za wady świadczeń, o których Podróżny wiedział w chwili zawarcia Umowy.

10.5. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Podróżnemu wizy lub pomocy w jej uzyskaniu. Obcokrajowcy są zobowiązani do zasięgnięcia informacji na temat obowiązku wizowego oraz uzyskania wizy w ambasadzie lub konsulacie swojego kraju.

10.6. Podróżny zobowiązany jest:

a) * Stosować się do zaleceń pilota;

b) Przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce i w krajach, w których realizowana jest impreza turystyczna, jak również przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, pożarowych w środkach transportu i miejscach zakwaterowania. Organizator nie odpowiada za konsekwencje naruszenia przez Podróżnego tych przepisów;

c) Przestrzegać zasad współżycia społecznego właściwych dla odwiedzanych podczas imprezy turystycznej miejsc;

d) Zarówno w trakcie podróży, jak i w miejscu pobytu nie nadużywać alkoholu, nie używać jakichkolwiek substancji zabronionych lub odurzających;

10.7.  W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Podróżnego ustalonego porządku, zasad lub przepisów bezpieczeństwa, w szczególności tych, o których mowa w pkt. 10.5., Organizator może rozwiązać z Podróżnym Umowę w trybie natychmiastowym.

10.8. * W przypadku powzięcia przez Podróżnego zamiaru odłączenia się od grupy, zobowiązany jest on złożyć oświadczenie o opuszczeniu grupy na własne ryzyko i koszt.

* dotyczy wypraw z pilotem

11. UDZIELENIE POMOCY PODRÓŻNEMU

11.1 Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji.

11.2. Pomoc Organizatora polega w szczególności na udzieleniu Podróżnemu:

a) Odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;

b) Pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych;

11.3. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Opłata będzie odpowiadać wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.

11.4. W przypadku, gdy Organizator zobowiązany był w Umowie do zapewnienia transportu powrotnego, a niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnemu do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres do 3 nocy. Ograniczenie czasu zapewnienia Podróżnemu niezbędnego zakwaterowania nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że Organizator został powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

11.5. Podróżny, który oczekuje pomocy ze strony Organizatora, powinien zawiadomić go o swojej trudnej sytuacji.

12. REKLAMACJE

12.1. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek Niezgodności Podróżny ma obowiązek zawiadomić o niej Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.

12.2. Zawiadomienie o stwierdzonej Niezgodności oraz wszelkie inne wiadomości, żądania lub skargi powinny zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych oraz sprecyzowane żądanie Podróżnego i należy zgłaszać je:

a) W przypadku wypraw z pilotem:

b) W przypadku wypraw bez opieki pilota – bezpośrednio Organizatorowi lub agentowi turystycznemu, za pośrednictwem którego Podróżny nabył imprezę turystyczną, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

12.3. Organizator udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania, a w przypadku reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

12.4. Organizator nie jest związany uznaniem reklamacji przez pilota wycieczki lub inną osobę uprawnioną do przyjęcia reklamacji.

12.5. Podróżny ma możliwość skorzystania także z alternatywnych metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) oraz z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – w razie spełnienia wymagań do skorzystania z tego systemu. Podmiotami uprawnionymi do podejmowania działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą są wojewódzkie Inspektoraty Handlowe, których listę można znaleźć na stronie internetowej UOKiK uokik.gov.pl .

12.6. Roszczenia Podróżnego związane z Niezgodnością przedawniają się z upływem 3 lat.

13. GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA

13.1. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Podróżnych na wypadek niewypłacalności Organizatora, Organizator:

a) posiada gwarancję ubezpieczeniową w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, tel. (+48) 22 505 65 08, (+48) 22 505 65 06, adres poczty elektronicznej info@signal-iduna.pl , adres strony internetowej oraz formularz kontaktowy signal-iduna.pl . Certyfikat posiadania gwarancji ubezpieczeniowej jest załączony do Warunków uczestnictwa;

b) odprowadza od każdego Podróżnego wymaganą prawem składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

13.2. Sposób ubiegania się o wypłatę środków w ramach powyższych zabezpieczeń określa Rozdział 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361 ze zm.), w szczególności przepisy art. 16-21 tej ustawy. Oprócz wskazanego powyżej ubezpieczyciela, organem właściwym do udzielenia Podróżnemu pomocy na wypadek niewypłacalności Organizatora jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i Turystyki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 68 40, fax: 61 626 68 41, e-mail: sekretariat@umww.pl .

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach zawartej Umowy jest Organizator.

14.2. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Podróżnego przy zawieraniu i realizacji niniejszej Umowy w następujących celach: dla celów związanych z wykonywaniem zawartej z Podróżnym Umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); jeśli będzie to konieczne w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z realizowanej przez Organizatora Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – ochrona prawna administratora; wypełniania przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO; w celu marketingu usług własnych Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

14.3. Podanie danych objętych Umową i załącznikami do niej oraz przekazywanych na prośbę Organizatora w trakcie realizacji Umowy jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia Umowy z Organizatorem i warunkiem prawidłowego jej wykonania.

14.4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy Podmiotowi danych (osobie, której dane dotyczą) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14.5. Podmiot danych ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

14.6. Podmiot danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.

14.7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania zawartej Umowy (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu Umowy, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych).

14.8. Przekazując Organizatorowi w ramach wykonywania zawartej Umowy dane osób trzecich Podróżny zawierający Umowę ponosi wobec Organizatora oraz wobec tych osób odpowiedzialność za posiadanie odpowiedniej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych, w szczególności do ich przekazania Organizatorowi. Podróżny zawierający Umowę oświadcza, że o ile jest to wymagane przepisami prawa, przed przekazaniem danych osobowych, zrealizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane udostępnia, a których przekazanie jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

14.9. Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi Organizator współpracuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy, ubezpieczycielowi Signal Iduna Polska TU S.A., zleceniodawcom Organizatora, podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę IT Organizatora, obsługę księgową oraz organom uprawnionym do otrzymania informacji na podstawie przepisów prawa.

14.10. Dane w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy będą przekazywane do krajów trzecich (odpowiednich do kierunku, którego dotyczy wyjazd) wyłącznie w celu organizacji imprezy turystycznej objętej Umową. Kraje te w większości przypadków nie zapewniają standardów ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy Unii Europejskiej, podstawą przekazania danych jest wiec art. 49 ust. 1 pkt. b) i c) RODO. Organizator informuje, iż nie jest w stanie zapewnić przestrzegania przez podmioty, którym będzie przekazywał dane jakichkolwiek zasad ochrony danych, wynika to z charakteru organizowanych imprez turystycznych.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z osobą małoletnią lub osobą odpowiedzialną za taką osobę w miejscu jej pobytu (jeżeli na podstawie Umowy obejmującej zakwaterowanie podróżują osoby małoletnie, którym nie towarzyszy rodzic ani inna upoważniona osoba) można uzyskać u Organizatora korzystając z danych kontaktowych podanych w Umowie, Warunkach uczestnictwa, a także z dodatkowych materiałów przekazanych Podróżnemu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

15.2. W przypadku pobrania przez Organizatora opłaty manipulacyjnej, Podróżnemu przysługuje prawo do indywidualnego rozliczenia kosztów związanych z pobraniem tej opłaty.

15.3. Jeżeli Umowa reguluje poszczególne kwestie w sposób odmienny od niniejszych Warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej, stosuje się postanowienia Umowy.

15.4. Nieważność pojedynczych postanowień Umowy, w tym niniejszych Warunków uczestnictwa, nie narusza ważności całej Umowy.

15.5 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361 ze zm.) oraz inne przepisy obowiązującego prawa.